Jafnréttisáætlun Söngskólans

JAFNRÉTTISÁÆTLUN

SÖNGSKÓLANS Í REYKJAVÍK 2020 – 2021

Í mannréttindarstefnu Reykjavíkurborgar eru mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar lagðar til grundvallar og er hún byggð á jafnréttisreglunni og miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda.

Mannréttindi eru varin í stjórnarskrá Íslands

Mannréttindarstefnan er byggð á lögum um jafnan rétt kvenna og karla.

Söngskólinn í Reykjavík skuldbindur sig til að vinna að mannréttindum á grundvelli jafnræðis, mannréttinda og góðrar samvinnu við nemendur skólans og kennara, og gegna þannig lykilhlutverki í að skapa vellíðan og öryggi þeirra sem skólinn veitir atvinnu og þjónustu.

Óheimilt er að mismuna fólki vegna kyns og framlag hvers og eins skal metið að verðleikum.

Konur og karlar skulu njóta sambærilegra kjara og réttinda.

Stjórnendur og starfsmenn Söngskólans í Reykjavík bera ábyrgð á að tryggja að mannréttindi allra í skólanum séu virt enda beri stjórnendur ábyrgð á að:

  1. …….vinna samkvæmt mannréttindarstefnu Reykjavíkurborgar og kynna þá stefnu ár hvert við skólasetningu,

  2. …….jafnrétti sé hluti af skólastarfi..

  3. …….námsefni mismuni ekki kynjum, heldur hafi mannréttindi allra hópa að leiðarljósi.

  4. …….kennsluhættir taki mið af því fjölbreytta samfélagi sem við búum í.

  5. …….unnið sé markvisst gegn fordómum innan skólans.

Söngskólinn í Reykjavík mun sjá til þess að jafnréttisstefnunni sé fylgt eftir og standa vörð um að nemendum, kennurum og stjórnendum skólans sé á engan hátt mismunað.

Að auki mun skólinn, í samræmi við 22. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að nemendur verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni í skólanum.

Þá mun skólinn fræða nemendur sína um kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi.

Starfsfólk skal læra að þekkja einkenni kynferðislegrar áreitni og kynbundins ofbeldis, og hvernig ber að bregðast við grun eða vissu um slíkt meðal nemenda skólans

Nemendum skal ætíð vera ljóst hver réttur þeirra er og hvert þeir geta leitað innan og utan skólans komi slíkt upp.

Skólinn setur sér það takmark ár hvert að kynna janfnréttisáætlun sína og sjái til þess að henni sé fylgt í öllu. Stefnan skal kynnt öllu starfsfólki að hausti og vera sýnileg á heimasíðu skólans.

Skólastjóri Söngskólans í Reykjavík ber ábyrgð á að Mannréttindastefnunni sé framfylgt innan vébanda skólans.

Jafnréttisáætlun Söngskólans í Reykjavík gildir frá skólasetningu 26. ágúst 2020 til skólasetningar 25. ágúst 2021, og er staðfesting á því að skólinn vinni eftir lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Framkvæmdaráætlun fyrir skólaárið 2020 – 2021.

Markmið

Að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf.

Aðgerð

Gerð verði úttekt þar sem skoðuð verða grunnlaun, yfirvinnugreiðslur o.s.frv. eftir kyni og starfsheitum.

Komi launamunur í ljós verður leitað leiða til að leiðrétta hann.

Ábyrgð

Skólastjóri / launafulltrúi

Tímarammi

Endurskoðað í mars 2020

Laus störf standi bæði konum og körlum til boða.

Vísa í jafnréttisáætlun skólans og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar þegar auglýst er eftir starfsfólki.

Skólastjóri.

Þegar við á.

Jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum.

Hvetja það kyn sem hallar á til að sækja um lausar stöður við skólann.

Skólastjóri.

Þegar við á.

Starfsfólki sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu.

Skólastjóri.

Koma í veg fyrir að starfsfólk og nemendur verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á vinnustaðnum.

Starfsfólki og nemendum verði gerð grein fyrir hvað felst í kynbundnu og kynferðislegri áreiti og hvert skal leita ef slíkt kemur upp.

Unnin verði forvarnaráætlun.

Skólastjóri.

Á hverju hausti.

Endurskoðað vorið 2020

Að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í tónlistarsamfélaginu.

Að kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjunum.

Yfirfara kennslu- og námsgögn m.t.t. kynjajafnréttis.

Endurskoðað í apríl 2020

Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skólastarfinu.

Taka saman og kyngreina upplýsingar varðandi hljóðfæraval nemenda.

Haust og vorönn

Reykjavík, 25. ágúst, 2020

Garðar Cortes skólastjóri